GAIAs biketour for peace, freedom and environmental justice from 20th of July to 13th of August

Description in Serbian and Albanian are bellow. Opis na srpskom albanskom su ispod teksta. Përshkrimi dhe serbe dhe shqiptare janë më poshtë.

The Tour of Freedom is a travelling workcamp, connecting diverse communities in Kosovo trough a bike tour. Starting from Mitrovica/Mitrovicë in the North, the tour will cross the whole country until finally arriving in Brezovica/Brezovicë, in the South. Staying in each community for 3 to 4 days, participants will initiate activities to bring people from different backgrounds together, make them share and learn together about environmental and human rights issues and collect local stories.

Travelling by bike, the Tour of Freedom will spread the message of an alternative and more environmentally friendly way of moving and connect people in peace.

IF YOU ARE NOT FROM KOSOVO YOU CAN APPLY FOR THE TOUR OF FREEDOM via SCI at www.workcamps.info

Participants of the Tour will initiate actions in local communities in order to bring people together and create space for dialogue and exchange. In Mitrovica/Mitrovicë, a 5day bicycle-recycle workcamp will take place. Local intervention will happen through educational activities, environmental workshops, street performances, painting of murals, movie screenings and discussions. In Brezovica/Brezovicë, participants will be part of the Eco-Festival BREfest and report about the Tour of Freedom.

Accomodation : The accomodation throughout the whole Tour of Freedom will be simple and in tents. Participants should bring their sleeping bags and mats whereas tents will be provided. Running water and electricity will be accessable in most of the camps. Food will be will be provided and will be local, sesonal and vegetarian. Volunteers will cook for themselves in kitchen teams.

Volunteers should be interested in being environmental peace messengers and connect to local communities. They should have self-initiative and be willing to contribute to the project with their own ideas and creativity. Artistic and special skills are very welcome, as well as skills in medi, photography, documenting and blogging Volunteers should be motivated to commit themselves to a physically and emotionally challenging project for 3 weeks and be in the physical condition to drive a bike for 50km a day during summer. If possible, volunteers should try to bring their own bikes for the tour.

The Tour of Freedom will visit and be based in the communities of Mitrovica/Mitrovicë, Plemetina/Plemetin, Priština/Prishtinë, Gračanica/Graçanicë, Novo Brdo/Novobërda, Klokot/Kllokot and Brezovica/Brezovicë.

The project is supported by

web_logo_akt-ls


Tura Slobode

20 Jul – 14 Avgust 2017

od Severa do Juga Kosova

Tura Slobode je putujući radni kamp koji povezuje različite zajednice na Kosovu pomoću biciklističke ture. Sa početkom u Mitrovici na Severu, biciklistička tura će ići preko cele zemlje sve do Brezovice na Jugu. Sa ostankom u svakoj zajednici po 3-4 dana, učesnici će biti inicijatori raznih aktivnosti kako bi zbližili ljude različitog porekla, takodje, kako bi delili i učili zajedno o životnoj sredini i o problemima ljudskih prava. Aktivnosti če uključivati podizanje svesti (projektovanje filmova i diskusije),edukativne i kreativne radionice i volonterske akcije. Volonteri će takodje sakupljati lokalne priče i pisati o ovoj turi. Putujući biciklom, Tura Slobode će svojim primerom pokazati alternativan način putovanja koji je pogodniji za životnu sredinu.

AKTIVNOSTI

Učesnici će inicirati akcije u lokalnoj zajednici kako bi zbližili ljude, stvorili prostor za diskusiju i razmenu i kako bi učili o temama koje se tiču životne sredine. U Mitrovici će biti održan radni kamp koji se tiče recikliranja i trajaće 5 dana. Lokalne akcije koje će biti održane su: edukativne aktivnosti, radionice o životnoj sredini, ulični performansi, slikanje murala, prikazivanje filmova i diskusije. U Brezovici, učesnici će biti deo Eco-Festival-a BREfest-a i izvestavaće o Turi Slobode. Tokom cele ture, lokalne priče će biti sakučuvane i objavljene. Učesnici bi trebali da budu motivisani da se posvete fizičko i emotivno zahtevnom projektu koji traje preko 3 nedelje, takodje bi trebali da budu fizički spremni kako bi vozili bicikli 50km na dan tokom leta.  

TEME ZA UČENJE

Učesnici će steći veštine i znjanje kako da iniciraju, planiraju i izvedu aktivnosti koje podižu svest u lokalnim zajednicama. Tokom Ture, učesnici će učiti o socijalnoj i životnoj situaciji na Kosovu i kako da se nose sa problemima koji se tiču ove teme. Sakupljanem lokalnih priča, učesnici će stvoriti bližu  sliku o situaciji na Kosovu na individualnom nivou.  

SMEŠTAJ

Tokom cele Ture koristiće se šatori, a učesnici bi trebalo da ponesu svoje vreće za spavanje. Vode i struje će biti u svim kampovima. Biće obezbedjena lokalna, sezonska i vegetarijanska hrana. Volonteri će sami kuvati u timovima. Dužnosti će biti jednako podeljene svim grupama.

ZAHTEVI

Volonteri bi trebalo da budu zainteresovani da se povežu sa lokalnim zajednicama i da šire svest o životnoj sredini.  Trebalo bi da imaju visok nivo samo-inicijative i da budu voljni da sa puno energije  i na kreativan način  doprinesu projektu. Umetničke ili specijalne sposobnosti (npr. cirkus, aktivizam i praktično znanje…) su više nego dobrodošle, kao i znanje o medijima, filmu, fotografiji i  dokumentovanju.

LOKACIJE

Tura Sloboda će posetiti zajednice u Mitrovici, Plemetini, Gračanici, Novom Brdu, Klokotu i Brezovici.

U Mitrovici, recikliranje-bicikli radni kamp će biti održan i trajaće 5 dana, tokom kojeg će učesnici reciklirati biciklove i donirati ih lokalnim školama. Takodje će biti organizovane radionice o tome kako se planira, organizuje, izvodi i ocenjuje lokalna akcija i biće predstavljen uvod u životnu i socijalnu situaciju na Kosovu. Posle stečenog znanja i veština u Mitrovici, učesnici će podeliti svoje znanje sa zajednicama koje će posetiti.

U Plemetini, mala zajednica koja se nalazi pored Elektrane Kosovo, održaćemo predavanje o zagadjenju vazduha i pravu na čist vazduh.

U Gračanici, održaćemo radionice i akcije na temu recikliranja, takodje ćemo razgovarati na temu manjina i rodnim pravima u Imaginatoriumu, mesto alternativne edukacije GAIA. Radionice će biti održane sa mladima iz lokalne RAE zajednice.

U jednodnevnoj poseti  Prištini govorićemo o problemima zagadjenja vazduha kao i o alternativnim načinima za kretanje, sa tim razlogom što se na samo 10km od Prištine nalazi Elektrana koja je najzagadjenija u celoj Evropi.

U Novom Brdu  podržaćemo rad u javnoj kuhinji i njihovoj bašti. Takodje, ćemo predstaviti osnovne principe recikliranja i metode permakulture.   

U Klokotu  se nalaze prirodni izvori mineralne vode, dve banje i fabrika za mineralnu vodu gde ćemo inicirati edukativne akcije o globalnom zagrevanju kao i o osnovnom ljudskom pravu na nezagadjenu, pijaću vodu.

U Brezovici, Tura Slobode će dostići vrhunac. Tokom eco-festival-a BREfest, takodje pokrenut od strane GAIA, predstavićemo rezultate naše biciklističke ture i vodićemo radionice na temu životne sredine i ljudskih prava.  

Tokom cele ture, naš tim će postavljati rezultate na internet tako šireći vest o Turi Slobode i pozivajući ljude da se priključe projektu. Tokom naših poseta zajednicama, sakupljaćemo lokalne priče, kako bi mogli da ispričamo drugačiju priču o Kosovu i regionu.

TRANSPORT

Najbliži aerodrom je pored Prištine, gde se takodje nalazi autobuska stanica sa koje ćemo krenuti u Mitrovicu što će biti početak ture. Bilo bi nam drago kada bi naši učesnici koristili ekološki nastrojen prevoz (bus, bicikli…) 🙂

DODATNE BELEŠKE

Ako je moguće, volonteri bi trebalo da donesu svoje biciklove za turu, iako ćemo obezbediti najmanje 12 biciklova. Tura Slobode će trajati preko 3 nedelje i kao projekat predstaviće dublje shvatanje o životnoj i socijalnoj situaciji na Kosovu. Projekat će biti fizički i najverovatnije mentalno zahtevan, molimo vas da se priključite sa puno energije, ideja i sposobnosti.  

POZIV ZA UČESNIKE/CE https://gaiakosovo.wordpress.com/poziv-za-ucesnikece/


TURNEU I LIRISE

20 Korrik 2017 – 14 Gusht 2017

nga Veriu në Jug të Kosovës

Turneu i Lirisë është nji punëtori udhëtuese, që ndërlidhë komunitete diverse nga Kosova permes nji udhëtimi me biçikletë. Duke filluar nga Mitrovica në Veri turneu do përshkojë të gjithë vendin deri sa të mbërrijnë në Jug në Brezovicë. Duke qëndruar në secilin komunitet nga 3 deri në 4 ditë, pjesmarrësit do inicojnë aktivitete që tubojnë njerëz nga perspektiva e prapavija të ndryshme, duke i bërë ata të ndajnë dhe mësojnë gjera së bashku mbi çështje mjedisore e ato të të drejtave të njeriut. Aktivitetet do jenë të ndërlidhura me sensibilizim (shfaqeje të filmave dhe diskutime) edukative (punëtori) dhe nga ato të ngritjes së kapaciteteve. Vullnetarët do mbledhin storie lokale dhe do krijojnë blog për ato. Udhëtimi me biçikletë do të përhapë mesazhin e një alternative dhe mënyre më miqësore për mjedisin dhe duke arritur t’i afrojë njerëzit në paqë.

LLOJET E AKTIVITETEVE

Pjesmarrësit do iniciojnë aktivitete në komunitete lokale duke i bërë njerëzit bashkë, pra duke krijuar kështu hapësirë për dialog dhe shkëmbim mbi temat mjedisore. Në Mitrovicë,nji punëtori 5 ditore do ndodhe, me fokus mbi reciklim dhe biçikleta. Intervenime lokale do ndodhin përmes aktiviteteve edukative si performanca rrugore, murale, punëtori mjedisore/ambientale, shfaqje të filmave dhe diskutimeve. Në Brezovicë, pjesmarrësit do jenë pjesë e raportimit të të gjithë Turneur të Lirisë. Gjatë gjithë turneut me biçikletë, historitë e vendasve, pra komuniteteve lokale, do të mblidhen dhe publikohen së bashku me shënimet në blog rreth turneut. Pjesëmarrësit duhen të jenë të motivuar të angazhohen fizikisht dhe emocionalisht në një udhëtim kaq të gjatë e kaq sfidues, e cili zgjatë përreth 3 javë, duke parashikuar që të përshkojnë rreth 50 km rrugë, në ditë të nxehta vere.

TEMAT E STUDIMIT

Pjesmarrësit do të fitojnë aftësi dhe njohuri se si të inicojnë, planifikojnë dhe implementojnë aktivitete që sensibilizojnë e ngrisin vetëdije, brenda komuniteteve të tyre. Përmes Turneut të Lirisë, pjesmarrësit do mësojnë për situatën sociale dhe atë ambientale ne Kosovë, dhe si t’i adresojnë problemet e kësaj natyre. Duke tubuar storie nga perspektiva të ndryshme, pjesmarrësit do fitojnë perspektivë të brendshme mbi situatën globale dhe ndikimin e saj në Kosovë.

AKOMODIMI

Akomodimi do jetë i koncentruar në tenda. Pjesmarrësit duhet të sjellin thasët e tyre të fjetjes si dhe shtrojat që vendosën nën to, kurse tendat do sigurohen nga organizatorët. Uji i pijshëm si dhe energjia elektrike do jenë të qasshme në kampe. Ushqimi do jetë i siguruar nga organizatori dhe do te jetë lokal, i sezonës dhe vegjetarian. Vullnetarët do gatuajnë për vete me ekipet e tyre të kuzhinës. Detyrat përgjatë kohës në kamp do ndahen në mënyrë të barabartë në grupe me përgjegjësi të ndryshme.

KERKOHET QE

Vullnetarët të jenë të intersuar që të jenë promoter të mesazheve të paqës si dhe të përçojnë mesazhe lidhjeje me komunitetet lokale. Ata/ato duhet të kenë nji nivel të konsiderueshëm të vetë iniciativës dhe të kontribojnë në projekt me ide dhe kreativitet. Cilësi artsitike (shembull – aftësi cirku, aktvizmi ose aftësi praktike…) janë shumë të mirëseardhura, si dhe aftësi për medie, film e fotografi, dokumentim dhe bloger.

LOKACIONET

Mitrovicë, Plemetinë, Prishtinë, Graçanicë, Novobërd, Kllokot dhe Brezovicë.

Në Mitrovicë, nji punëtori 5 ditore (bicycle – recycle/reciklim i biçikletave) në të cilën pjesmarrësit do reciklojnë biçikleta të cilat do dhurohen në nji shkollë lokale. Përveç ngritjes së kapaciteteve (si të planifikojmë, organizojmë, implementojmë dhe evaluojnë intervenime lokale/akcione)pjesmarrësit do njihen me situatën ambientale dhe sociale në Kosovë. Pasi që këto aftësi të merren/fitohen gjatë kësaj jave në Mitrovicë, pjesmarrësit do shpërndajnë njohuritë e tyre si dhe mesazhet paqësore të cilat plasojnë mjedisin në akcionet e tyre.

Në Plementinë, tek nji komunitet i vogël që jeton afer Termocentralit Kosova A dhe B, ne do organizojmë nji akcion mbi ndotjen e ajrit si dhe nje akcion tjetër mbi të drejtën për ajër të pastër, si e drejtë bazike njerëzore.

Në Graçanicë,ne do të kemi punëtori dhe aksione mbi reciklim dhe ripërdorim si dhe mbi çështjen e minoriteteve si dhe ate të barazisë gjinore, të gjitha këto të organizuara në Imaginatorim, qendrën e GAIA Kosovo mbi edukim alternativ joformal. Punëtoritë do mbahen kryesisht për dhe me pjestarë lokal të komuniteteve RAE.

Trip nji-ditor në Prishtinë është gjithashtu e parashikuar. Në nji aksion publik, ne do adresojmë problemin e ndotjes së ajrit dhe rrugëve alternative të transportit: Prishtina duke qenë vetëm 10km nga centrali më ndotës në kontinentin Europian.

Vazhdim në komunën e Novobërdës, ku ne do të ndihmojmë punën në nji kuzhinë publike, në punën e tyre në kopsht, si dhe duke u njohur me parimet bazike për reciklim dhe metoda nga permakultura.

Kllokoti I cili edhe është i pasu me ujëra minerale, dy SPA dhe nji fabrikë për ujë mineral – në të cilin edhe do të inicojmë aksione edukative mbi Drejtësinë që vjen nga ndryshimet klimatike, të drejtën e të pasurit çasje në ujë të pijshëm dhe të pandotur si një e drejtë bazike njerëzore.

Në Brezovicë, Turneu i Lirisë do vijë drejtë fundit. Përgjatë festivalit ambiental BRE-fest, e cila iniciohet nga GAIA, do prezantohen rezultatet e turneut tonë, si dhe do plasojmë punëtori mbi të drejtat e njeriut dhe mjedisin.

Përgjatë të gjithë turneut, nji ekip blogerësh do përhapin mesazhin tonë, duke ftuar njerëz të tjerë që të vijnë në mënyrë spontane. Gjatë qëndrimeve tona nëpër komunitete, ne do mbledhim storie lokale të cilat edhe do plasohen njëkohësisht me thirrjet tona.

TRANSPORTI

Aeroporti më i afërt është ai i Prishtinës. Egziston nji linjë e autobusëve Mitrovicë-Prishinë dhe anasjelltas në mënyrë që të arrihet pika startuese. Ne do ishim mirënjohës nëse pjesmarrësit tonë do përdornin transport më të lehtë për mjedisin (Autobus, biciklete,..) 

SHENIME ME RENDESI

Nëse është e mundur, vullnetarët duhet të përpiqen të sjellin biçikletat e tyre për turne, edhe pse ne vetëm se I kemi siguruar 12 prej tyre. i Lirisë do të zgjasë për më shumë se 3 javë dhe është një projekt që do të ofrojë njohuri intensive për çështjet mjedisore dhe sociale në Kosovë. Sidoqoftë, projekti do të jetë i lodhshëm fizikisht dhe me shumë sfida edhe emocionale, për të cilën presim që të angazhoheni me shumë energji, ide dhe kompetenca tuaja.

CALL FOR PARTICIPANTS https://gaiakosovo.wordpress.com/thirrje-per-pjesemarresit/

Ky projekt është mbështetur nga

web_logo_akt-ls

 

Advertisements