MOUNTAINS CONNECTING PEOPLE

Create a climate for peace!

WAKE UP BEFORE THE NIGHTMARE COMES!

 img_87491

 

The Challenge

Every chapter of history presents its own challenges, such as wars, destruction, injustice and violence.

Today climate change presents a growing threat to peace, non-violence and human rights. The climate is changing rapidly around the planet and this is without question caused by humans. Our fossil fuel based economy and culture of consumerism is contributing significantly to this process. Already, communities all over the world are suffering from destruction and violence due to climate change related events, such as floods, droughts, forest fires etc. Countries in the Balkans are on the frontline with natural disasters driven by the climate change. Dramatic events from the last few years, such as the floods in Croatia, Serbia and Bosnia and Herzegovina, but as well in Bulgaria, ice rain in Slovenia and Croatia, mild winters, forest fires, bad harvests are just examples of what is about to happen more and more often, ravaging all life on the planet.

Each of the last three decades has been successively warmer at the Earth’s surface than any preceding decade since 1850. The period from 1983 to 2012 was likely the warmest 30-year period of the last 1400 years in the Northern Hemisphere.[1]

At an alarmingly increasing rate, countries and people are suffering through droughts, famine, hurricanes and many other natural disasters which cause escalation of the ongoing conflicts. It’s expected that 200 million climate refugees will be forced to leave their homes by 2040. Climate change related events contribute to the destabilization of governments and social cohesion in countries already struggling with other challenges, such as economic crisis, high unemployment, brain drain, raise of extreme ideologies etc.

Situation in the Balkans

Even though we are already facing the first extreme impacts of climate change, most people, public institutions, and governments are ignoring the impending disaster and continue to behave in a way that only causes more damage. While people are suffering, new fossil-fuel projects are being planned: new lignite-fired power plant Kosovo C, new coal power plants in Serbia, drilling the Adriatic Sea in Croatia for oil and the Black sea in Bulgaria for gas. And, they are being planned without adequate consideration for their impact on the climate and environment, and thus on our lives and lives of future generations.

WE HAVE NO CHOICE ANYMORE.

As individuals, as communities, we need to organise ourselves and to work on solutions, adaptation and to fight for our common future.

This is about us, about you. It is directly related to our lifestyles and everyday choices. It is up to each of us, individually, to start questioning our own behaviour and adapting our way of living, eating and consuming to a simple, sustainable and climate friendly lifestyle. Solutions exist, and many of them are as simple as saving water and energy, buying local food or growing our own, eating less meat and dairy products, avoiding plastic based products, reusing and fixing devices instead of buying new ones…  All of this is necessary, but it is not enough.

If the first step is to change ourselves, the next one is to unite to challenge and change the whole system in which we live.

Capitalism and consumerist culture, current political structures and superficial, sensational and valueless reporting by most of media, degrade our lives to the level of simple consumers who serve the needs of the system.

The dream of “never-ending development and progress” will only lead us to the nightmare of climate disasters, while simple solutions are still around us with our heritage of simple living in coexistence with nature, community help, locally produced food…

The situation is critical, but we can still change it. We can save the richness of biodiversity, we can keep rivers clean, we can protect forests and mountains…  we can avoid climate change that destroys houses, families, lives and future.

The movement has started. Hundreds of thousands of people, groups and communities are concerned, raising their voice against the current situation and taking action to make a change. Projects are being run, actions are taken, local and international NGO are gathering people and organising the resistance and creating climate resilient communities.

We commit to be united in action, to acknowledge and seek to understand our situation, and to make our dream of a peaceful and just world a reality.

 

 

WAKE UP BEFORE THE NIGHTMARE COMES!

Activists from GAIA Kosovo, VCV Serbica, CVS Bulgaria, VUK Croatia and Opora Russia

Amelie, Anamarija, Magdalena, Maja, Lukas, Bogdan, Katarina, Lea, Milena, Stefan, Dennis, Elitsa, Kaloyan, Iliana,

Hristo, Dardana, Albana, Arber,  Azat,Sergey, Oleg, Violetta, Marija, Denis, Milica, Helena, Bajram

 

[1]http://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/ IPCC Climate change report 2014

 

PLANINE POVEZUJU LJUDE

Stvorimo klimu za mir!

PROBUDI SE PRE KOŠMARA!

img_87491

Izazov

Svako poglavlje istorije obeleženo je sopstvenim izazovima, kao sto su ratovi, razaranje, nepravda i nasilje.

Danas, klimatske promene predstavljaju pretnju miru i ljudskim pravima. Klima se ubrzano menja širom planete, što je bez sumnje izazvano ljudskim uticajem. Ekonomija zasnova na nasagorevanj ufosilnih goriva i kultura konzumerizma značajno doprinose ovom porocesu. Ljudi širom sveta uveliko pate od destrukcije i nasilja povezanog sa klimatskim promenama, kao što su poplave, suše, šumski požari itd. Dramatični događaji proteklilh godina, kao sto su poplave u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini ali i Bugarskoj, ledenakiša u Sloveniji i Hrvatskoj, blage zime, šumski požarii loše žetve, samo suneki od primera koji će se događati sve češće, pusto šeći život na planeti.

Uposlednje tri decenije, temperatura se sukcesivno povećava, i ovo predstavlja najtopliji period zemljine povrsine od 1850. U poslednjih 1400 godina na severnoj hemisferi naj topliji trideseto godišnji period, zabeleženje od 1953. do 2012.godine.

Sto paljudi i zemalja pogođenih sušom, uraganima, glađu i drugim prirodnim katastrofama,  raste alarmantnom brzinom, dovodeći do svevecih sukoba. Očekuje se da će 200 miliona ljudi biti primorano da napusti svoje domove do 2040.godine. Događaji povezani sa klimatskim promenama, doprinose destabilizaciji vlada i socijalnoj koheziji zemalja, koje se već bore sa drugim izazovima, kao sto su ekonomska kriza, visoka stopa ne zaposlenosti, odliv mozgova, ekstremne ideologije itd.

Situacija na Balkanu

I ako se već suočavamo sa prvim ekstremnim uticajima klimatskih promena, većina ljudi, javnih institucija i vlada ignoriše nadolazeću katastrofu i nastavlja  da se ponaša na način koji izaziva još veću štetu. Dok ljudi pate, planiraju se novi projekti bazirani na sagorevanju fosilnih goriva: nova elektranana lignit Kosovo C, nova termo elektrana u Srbiji, bušotine nafte u Jadranskom moru u Hrvatskoj i u Crnom moru u Bugarskojza gas. Ovi projekti se planiraju bez uzimanja u obzir njihovog uticaja na klimu i životnu sredinu i samim tim na naše živote i živote budućih generacija.

NEMAMO VIŠE IZBORA.

Kao pojedinci i zajednice, treba da se organizujemo i radimo na rešenjima i prilagođavanju, te da se borimo za zajedničku budućnost. 

Reč  je o nama, reč je o tebi.

Problem je u direktnoj vezi sa našim životnim stilom i svakodnevnim odlukama. Svako od nas treba da počne da preispituje sopstveno ponašanje i da prilagodi način života, ishranu i konzumiranje jednostavnom i održivom stilu života u skladu sa klimatskim promenama. Rešenja postoje i mnoga od njih su vrlo jednostavna, kao ušteda vode i energije, kupovina lokalnih proizvoda ili uzgajanje sopstvene hrane, smanjenje unosamesnih i mlečnih proizvoda, izbegavanje upotrebe proizvoda od plastike, ponovno koriscenje i popravljanje uređaja umesto kupovine novih… Sve ovo je potrebno ali ne i dovoljno.

Ako je prvi korak sopstvena promena, sledeći je da se ujedinimo kako bi smo promenili ceo sistem u kojem živimo.

Kapitalistička i konzumeristička kultura, trenutna politička struktura i površno, senzacionalističko i bezvredno izveštavanje od strane većine medija, degradiraju naše živote i stvaraju od nas proste potrošače koji služe potrebama sistema.

San o ”beskrajnom razvoju i napretku ”će na sodvestiu košmar klimatskih katastrofa, dok su jednostavna rešenja i dalje oko nas, vraćanjem na prvobitni prosti način života u skladusa prirodom, pomoć zajednice, proizvodnja lokalne hrane…

Situacija je kritična ali i dalje moŽemo da utičemo na njenu promenu. Možemo da sačuvamo biodiverzitet, da održimo čistoću reka, da zaštitimo šume i planine… možemo da izbegnemo klimatske promene koje uništavaju kuće, porodice živote i budućnost.

Pokret je započet. Stotine hiljada zabrinutih ljudi, grupa i zajednica podižu svoj glas protiv trenutnog stanja i preduzimaju mere i akcije kako bi doveli do promene. Vode se projekti, lokalne i internacionalne nevladine organizacije sakupljaju ljude i organizuju otpor  i stvaranje zajednica na koje klimatske promene neće imati uticaja.

Posvećeni smo i ujedinjeni u akciji da se prizna i razume naša situacija i da učinimo sve kako bi naš san o mirnom i pravednom svetu postao realnost.

 

PROBUDI SE PRE KOŠMARA!

 

Aktivisti iz organizacija GAIA Kosovo, VCV Srbija, CVS Bugarska, VUK Hrvatska and Opora Rusija

Amelie, Anamarija, Magdalena, Maja, Lukas, Bogdan, Katarina, Lea, Milena, Stefan, Dennis, Elitsa, Kaloyan, Iliana,

Hristo, Dardana, Albana, Arber,  Azat,Sergey, Oleg, Violetta, Marija, Denis, Milica, Helena, Bajram

 

Omladinska razmena ”Zimski mir uBrezovici” je deo većeg projekta pod imenom ”Planine povezuju ljude” i deo Service Civil International svetske kampanje “Stvori klimu za mir”.

Ova omladinska razmena okupila je 27 mladih ljudi sa zajedničkim vrednostim i jakom voljom u borbi za klimatsku pravdu. Tokom ovih poslednjih 10 zimskih dana, koje smo proveli u Brezovici, delili smo, istraživali, raspravljali, učili i prihvatili izazov. I ako iza nas stoji različita kultura, obrazovanje i pogledi na svet, naše zajedničke vrednosti i jaka volja da delujemo, ujedinile su nas i povezale. Razlike su obogatile naše međusobno razumevanje i omogućile su nam da mnogo dublje i kritički posmatramo trenutnu životnu i društvenu krizu i tražimo lokalna i globalna rešenja. Tu smo kako bi proširili poruku i ideju jednostavnog života i smanjenog konzumerizma, koja ponovno povezuje otuđene ljude međusobom i sa prirodom..

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s