For Albanian and Serbian scroll down!

GENERAL TIMETABLE

08:00 – 10:00 – Greetings to the mornings – sports & spiritual activities

10:00 – 17:00 – Workshops, guided tours, children activities,

17:00 – 19:00 – Exhibition & discussions

20:00 – 21:30 – Movies about environment & nature

21:30 – 00:00 – Music program starts with a band and continues with jam session 🙂

Friday evening >>> Jimmy Mustafa band – Young Roma band from Plemetina

Saturday evening >>> Trio Bibera Jazz trio from Prishtina

Sunday evening >>> World volunteers music session – surprise!

SPACE 4 BRExchange

Space for Exchange will be an opportunity for all to share their skills, but also interesting home made products (food, drinks, items) as well as stuff (clothes, books, CDs, tools, etc) you do not need anymore, but you also do not want to throw away.

PROGRAMME TOPICS – EXHIBITION & DISCUSSION at 17h

11th of August – Environmental realities and alternatives for a just world

We start at 17:00 with an exhibition from Tour of Freedom – an international volunteer BikeTour which crosses Kosovo from North to South to end up in BREfest. Young people from Spain, Italy, Croatia, Kosovo, Bulgaria, Turkey, Germany, Poland are traveling and visiting local communities, getting familiar with the environmental realities and challenges people have to face in their everyday life. The volunteers together with the locals are engaging in actions for raising awareness but also making small or bigger changes around. The Tour is about collecting and sharing stories and bringing communities together, it is about small everyday solutions and the bigger picture, it is about being active and taking responsibility. The BikeTour will present their journey and bring stories from very diverse communities around Kosovo.

Image may contain: one or more people, sky, bicycle and outdoor

12th of August – Migration through centuries and continents from past to present

The second day will be dedicated to the topic of migration in the context of current humanitarian crisis on the Balkans linking it to the rich cultural history of Sharr mountain, a trans-border region, where migration of people formed what is today a very rich and diverse social context. The exhibition will connect visual impressions (photos and drawings) with written testimonies that were collected during the Route to connect study field trip following the Balkan Route of Refugees. Through quotes from refugees, volunteers and aidworkers as well as from Route to Connect Participants, we will try to give an insight as broad as possible into the current situation on the route, into stories of uprooting, loss and isolation from future, but also into stories of self-empowerment, hope and joy. The exhibition will explore personal stories of refugees and aid-workers, wider social contexts of the humanitarian crisis and the mechanisms of open and subtle violence that humans are forced to face. Through that, a link will be made to the oppression and partly institutionalized violence that is occurring every day in Kosovo as well- in order to outline that discrimination has many faces and we are somehow always part of it- and able to change the situation.

Image may contain: 13 people, people on stage, people standing, basketball court and crowd
13th of August – Wilderness – a question of protection, activism, future existence?

Last day focuses on nature and wilderness and poses the question of present and future of the Sharr mountain. It will be a dive with all senses into the Sharr nature but also bringing the attention to the threats and challenges which people and other living creatures are facing. Forests, waters, landscapes as old and magnificent they are, they are also fragile and vulnerable. It is our responsibility to preserve them for the future generations.

Image may contain: mountain, sky, nature and outdoor

 

____________________________________________________________________________________________

BREfest – programi

ORARI I PËRGJITHSHËM

8:00 – 10:00 – Përshëndetjet e mëngjesit – sport & aktivitete spirituale,
10:00 – 17:00 – Punëtori, ekskurzione të udhëhequra, aktivitete për fëmijë,
17:00 – 19:00 – Ekspozita & Diskutime
20:00 – 21:30 – Filma mbi mjedisin & natyrën
21:30 – 00:00 – Programi muzikor fillon me një bend dhe vazhdon me jam session

Të premten në mbrëmje >>> Jimmy Mustafa band – bend i ri, romë nga Plemetina
Të shtunën në mbrëmje >>> Trio Bibera Jazz nga Prishtina
Të dielen në mbrëmje >>> Sesion me muzikë botërore me vullnetar – befasi!

HAPËSIRË PËR BRExshkëmbim

Hapësira për Shkëmbim do t’u jap mundësi të gjithëve për shkëmbim të shkathtësive por gjithashtu të produkteve ‘homemade’ (ushqim, pije, artikuj) si dhe gjërave (veshmbathje, libra, CD, mjete, etj) të cilat nuk i përdorni më e nuk doni me i hedh.

TEMAT – EKSPOZITAT & DISKUTIMET NË ORA 17:00

 

11 Gusht– Realitetet mjedisore dhe alternativat për një botë të drejtë

Do të fillojmë në ora 17:00 me një ekspozitë nga Turneu i Lirisë – një turne çiklizmi i cili kalon nëpërmejt Kosovës nga veriu deri në jug dhe përfundon në BREfest.Vullnetarë të rinjë nga Spanja, Italia, Kroacia, Kosova, Bullgaria, Turqia, Gjermania dhe Polonia po udhëtojnë dhe vizitojnë komunitete lokale, po njihen me realitetet mjedisore dhe sfidat me te cilat njerëzit ballafaqohen çdo dië. Vullnetarët bashkë me banorët lokal po angazhohen në aksione për rritjen e ndërgjegjësimit e gjthashtu po mundohen të bëjnë ndyrshime të vogla e të mëdha përreth.

Turneu ka për qëllim mbledhjen dhe shkëmbimin e tregimeve, afrimin e komuniteteve, ndryshime të vogla të përditshme, turneu është për të qenit aktiv dhe marrjes së përgjegjësive. Turneu do të prezantoj rrugëtimin e tyre dhe do të sjell tregime nga komunitete të ndryshme të Kosovës.

 

12 Gusht – Migrimi nëpër shekuj dhe kontinente nga e kaluara në të tashmen

Dita e dytë do tu dedikohet temës së migrimit në kontekstin e krizës humanitare, aktuale në Ballkan duke u ndërlidhur me kulturën e pasur historike të maleve Sharrit, një rajon transkufitar, ku migrimi i njerëzve ka krijuar atë që sot është një kontekst shoqërorë i pasur dhe i ndryshëm. Ekspozita do të lidhë pjesë vizuele (fotografi dhe vizatime) me shkrime të cilat janë mbledhur gjatë Rrugës(Route), të ndërlidhura me studimin si vazhdim i Balkan Route Refugees.

Nëpërmjet thënjeve të refugjatëve, vullnetarëve dhe ndihmëtarve e gjithashtu nga Route to Connect Participants, do të mundohemi të paraqesm situatën e tanishme të rrugës – sa më qartë; histori çrrënjosje, humbjeje dhe izolimit nga e ardhmja, por gjithashtu histori të përmirësimit, shpresës dhe gëzimit.

Ekspozita do të shqyrtoj histori personale të refugjatëve dhe të ndihmëtarve, kontekste të gjëra shoqërore të krizës humanitare dhe të mekanizmave të dhunës me të cilat njerëzit janë detyruar të përballen. Në këtë mënyrë, do të bëhet paraqitja e dhunës, një pjesë e cila është e institucionalizuar, dhe që po ndodh çdo ditë në Kosovë e gjithashtu do të përshkruaj se si diskriminimi ka shumë fytyra e si të gjithë ne jemi pjesë e tij në njëfar mënyre dhe mund ta ndryshojm gjendjen.

 

13 Gusht – Natyra – një çështje e mbrojtjes, aktivizmit, ekzistencës të së ardhmes?

Dita e fundit përqëndrohet në natyrën dhe parashtron pyetje rreth të tashmes dhe të ardhmen e maleve të Sharrit. Do të jetë një zhytje me të gjith shqisat në natyrën e Sharrit por gjithashtu do të theksoj kërcnimet e sfidat me të cilat përballen njerëzit dhe krijesat tjera. Pyjet, ujërat, fushat sa të lashta dhe madhështore aq të brishta dhe të cënueshme. Na mbetet neve ti ruajmë për gjeneratat e ardhshme.

 

___________________________________________________________________________________________

BREfest – program

 

OPŠTI RASPORED

08:00 – 10:00 – Pozdrav jutru – sportske i spiritualne aktivnosti
10:00 – 17:00 – Radionice, vođene ture, aktivnosti za decu
17:00 – 19:00 –Izložbe i diskusije
20:00 – 21:30 – Projekcije filmova na temu prirode i životne sredine
21:30 – 00:00 – Muzički program

Petak uveče >>> Jimmy Mustafa band – mladi romski bend iz Plemetine
Subota uveče >>> Trio Bibera – džez trio iz Prištine (Enes Beu – bubnjevi, Ilir Bajri – klavijature, Arian Randobrava – saksofon)
Nedjelja uveče >>> džem sešn iznenađenja

PROSTOR ZA RAZMENU

Prostor za razmenu biće prilika za razmenu veština, ali i jedinstvenih domaćih proizvoda (hrane, pića, ručnih radova) kao i predmeta (odeće, knjiga, CD-ova, alata, itd.) koji nam više nisu potrebni a ne bismo da ih bacimo.

PROGRAMSKE CELINE – Izložbe i diskusije od 17h

Petak, 11.08. – Realnosti životne sredine i rešenja za pravedniji svet

Počinje u 17h izložbom Ture slobode (Tour of Freedom), koju organizuju mladi volonteri iz Španje, Italije, Hrvatske, Kosova, Bugarske, Turske, Nemačke, i Poljske koji već tri nedelje biciklima putuju kroz Kosovo, upoznaju se sa lokalnim zajednicama i u saradnji sa njima sprovode akcije na temu zaštite životne sredine. Na izložbi će biti predstavljena njihova iskustva sa ovog proputovanja.

Subota, 12.08. – Migracije kroz vekove, kontinenti kroz sadašnjost i prošlost

Drugi dan biće posvećen temi migracija u kontekstu izbegličke krize na Balkanu. Na izložbi će biti predstavljeni crteži, fotografije i priče izbeglica, volontera i radnika sakupljene tokom studijskog putovanja Put koji spaja (Route to Connect) koji je pratio balkansku izbegličku rutu.

 

Advertisements