NGO GAIA & Youth of the ”Art in Action 2” project invite you to the street action 

‘’The Plementins’’ 

Time and Date: 19:00h, 24th of September, 2012

 Place: Mother Theresa Street, Prishtina

Art in Action 2 is an international exchange, taking place in Plemetina village (Obiliq municipality) from 16th to 26th of September. The project gathered around 40 local and international participants with one common aim-to develop Creative Campaign for Human Rights trough artistic workshops of stop-motion video and comics. The young that gathered around this exchange decided to take a stand on problems related to social exclusion, mobility, the situation in Plemetina Camp and environment. The project is being implemented by NGO GAIA Kosovo, together with the following partner organizations: Volonterski Centar Vojvodine and SCI Germany. Realization of the project has been possible thanks to Kosovo Foundation for Open Society (KFOS), Open Society Institute Budapest (OSI) and Netherlands Embassy.

More info on: https://gaiakosovo.wordpress.com/

The videos and comics are ready to be presented and story of Plemetina continues! Join us in this action and empower the voices of Plemetina Youth, by making sure they’re heard loud and clear. These young people are taking their future in their own hands, step by step, but your support is what makes the real difference!

Be a part of true ARTIVISM! Join us!

—————————————–

”Art in Action 2″ është një shkëmbim ndërkombëtar, duke u zhvilluar në fshatin Plemetin (Komuna Obiliq) nga data 16 deri më 26 Shtator 2012. Projekti mblodhi rreth 40 pjesëmarrës vendorë dhe ndërkombëtarë me një qëllim të përbashkët – për të zhvilluar fushatën kreative për seminarë të të Drejtave të Njeriut përmes punëtorive artistike të videostop-lëvizje dhe komikë. Të rinjët që u mblodhën me qëllim të këtij shkëmbimi, vendosën për të marrë një qëndrim mbi përjashtimin e problememeve sociale, lëvizshmërisë, mjedisit dhe situatës në kampin e Plementinës.Projekti është duke u implementuar nga Ojq “GAIA”, së bashku me organizatat në vijim: Volonterski Centar Vojvodine dhe SCI Gjermani. Realizimi i këtij projekti ka qenë i mundur nga Fondacionit Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS), Insituti për Shoqëri të Hapur (IOS) Budapest dhe Ambasada Holandeze.

Për më shumë info: https://gaiakosovo.wordpress.com/

Videot dhe librat komik janë gati për t’u paraqitur, historia e Plemetinit vazhdon!
Bashkohu me ne në këtë veprim që të fuqizojmë zërin e Rinisë në Plemetin, duke u siguruar që ata të dëgjohen qartë dhe me zë të lartë. Këta të rinj nga Plementina janë duke vepruar rreth ardhmrëisë së tyre, por mbështetja juaj është ajo që e bënë dallimin e vërtetë!

Bëhu pjesë e ARTIVISM! Bashkangjitu!

——————————————–

“Art in Action 2” je internacionalna razmena koja se raelizuje u selu Plemetina (opština Obilić) od 16. do 26. septembra, 2012. godine. Projekat je okupio oko 40 lokalnih i internacionalnih učesnika oko jednog zajedničkog cilja-da kreiraju Kreativnu kampanju za ljudska prava kroz umetničke radionice stripa i stop-motion filma. Omladina koja se okupila na ovoj razmeni odlučila je da se usprotivi problemima kao što su: isključenje iz društva, problem slobode kretanja, situacija u plemetinskom kampu i problem životne sredine. Projekat sprovodi NVO GAIA Kosovo, u saradnji sa sledećim partnerskim organizacijama: Volonterski Centar Vojvodine i SCI Germany. Realizacija ovog projekta je moguća zahvaljujući Kosovoskoj Fondaciji za otvoreno društvo (KFOS), Institutu za otvoreno društvo iz Budimpešte (OSI) i Holandskoj ambasadi.

Više informacija na: https://gaiakosovo.wordpress.com/

Filmovi i stripovi su spremni za prezentaciju, priča o Plemetini se nastavlja! Pridružite nam se u ovoj akciji i osnažite glasove mladih iz Plemetine, pobrinuvši se da se njihova poruka čuje jasno i glasno. Ovi mladi ljudi korak po korak preuzimaju budućnost u svoje ruke, ali vaša podrška je ono što zaista pravi razliku i omogućava promene!

Budite deo ARTTIVIZM-a! Pridružite nam se!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s